Academia de Studii Economice din București împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, Universitatea din București și Universitatea „Valahia” din Târgoviṣte implementează proiectul POSDRU „Susținerea excelenței în cercetarea științifică doctorală interdisciplinară în domeniile economic, medical și al științelor sociale, POSDRU/187/1.5/S/155463

Proiectul strategic se derulează pe o perioadă de 6 luni începând cu iulie 2015 și beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.5- „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”. 

Proiectul îşi propune să susţină excelenţa în formarea unor tineri cercetători la nivel de doctorat, excelenţa întemeiată pe o abordare interdisciplinară, menită să sporească sustenabilitatea europeană a unei cariere în cercetare în domeniile economic, medical şi al ştiinţelor sociale. Realizarea acestui proiect sprijină obiectivul general al axei prioritare, acela de a creşte competitivitatea economiei româneşti, în condiţiile unei societăţi bazată pe cunoaştere şi se fundamentează, în mod explicit, pe îmbunătăţirea cunoaşterii în domeniile componente ale concepţiei de dezvoltare economică socială.

Obiective integrate: 

 • asigurarea consistenţei şi continuităţii cercetării socio-umane, economice şi medicale prin natura specificului universităţilor partenere ce asigură definirea completă a spectrului de interes; 
 • creşterea calităţii rezultatelor cercetării prin imprimarea caracterului interdisciplinar cu referire directă la economie, mediu, sănătate şi securitate alimentară; 
 • creşterea gradului de valorificare a rezultatelor de cercetare şi dezvoltarea capacităţii novative de a genera noi informaţii; 
 • încurajarea obţinerii unor rezultate de cercetare deosebite;
 • încurajarea cercetărilor interdisciplinare cu un caracter de aplicabilitate sporit şi cu rezultat în noi teorii ştiintifice; 
 • dezvoltarea colaborării în cercetare cu rezultate vizate în produse inovative de cercetare; 
 • dezvoltarea capacităţii de predicţie pentru economia românească şi desemnarea unei noi viziuni pentru cercetarea din domeniile de cercetare care se determină interdisciplinar în program specifice tehnologiilor societăţii informaţionale.

Grupul ţintă este alcătuit din doctoranzi din domeniile Economie, Sociologie, Medicină. Originalitatea si necesitatea proiectului pentru mediul de cercetare românesc constau, în principal, în dezvoltarea caracterului interdisciplinar al cercetării. Impactul imediat și pe termen lung se va regăsi în:

 • dezvoltarea capacității de cercetare printr-o viziune cuprinzătoare și integratoare;
 • creșterea gradului de coeziune în mediul de cercetare românesc și integrarea mai bună a acestuia în spațiul cercetării avansate a UE;
 • îmbunătățirea cooperării în cercetarea interdisciplinară la nivel de activitate de cercetare și la nivel de universități;
 • sporirea șanselor de acceptare editorială exigentă; creșterea utilității practice a cercetărilor. 

Pentru mai multe informaţii despre acest proiect, consultați: www.interdisciplinar.ase.ro